Pazenir

Naziv lijeka

Pazenir 5 mg/ml prašak za disperziju za infuziju


Detalji o proizvodu

Aktivni sastojak

paklitaksel (nab)

Oblik

prašak za disperziju za infuziju

Pakiranje

1 bočica s praškom sadrži 100 mg paklitaksel (nab) 5 mg/ml

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept