Informacije o postupanju u slučaju velike nesreće u PLIVI Hrvatska d.o.o., područje postrojenja Savski Marof

Sukladno direktivi Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koja je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana Uredbom o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14, 31/17 i 45/17 - Ispravak) te čl. 20. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, br. 139/14) PLIVA Hrvatska d.o.o. obavještava javnost o procjeni mogućnosti nastanka velikih nesreća te načinima postupanja u slučaju njihovog nastanka. 

PLIVA Hrvatska d.o.o. za razvoj, proizvodnju i prodaju lijekova i farmaceutskih proizvoda, lokacija Savski Marof, Prudnička cesta 54. u svojim procesima koristi supstance klasificirane kao opasne tvari s obzirom da se unutar postrojenja odvijaju aktivnosti proizvodnje farmaceutskih pripravaka provođenjem kemijskih reakcija poput oksidacije, amidiranja, supstitucije, kopulacije, kloriranja, kondenzacije, Michaelove adicije, Friedel-Craftove reakcije, Beckmannove reakcije itd. Za navedene reakcije koriste se opasne tvari u tekućem, krutom i plinovitom agregatnom stanju, a prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14, 31/17 i 45/17 – Ispravak) spadaju u kategorije opasnosti za okoliš, opasnosti po zdravlje, fizikalne opasnosti te kategoriju ostalih opasnosti.

S obzirom na karakteristike opasnih tvari te količine prisutne na lokaciji Savski Marof, a prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, PLIVA Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof spada u postrojenje višeg razreda te je u obvezi izrade i ishođenja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti. Predmetnu suglasnost izdalo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 16. veljače 2018., KLASA: 351-01/17-59/02, URBROJ: 517-06-2-2-2-18-17.

U Izvješću o sigurnosti navedene su vrste i količine opasnih tvari, a sve promjene ažuriraju se u obrascu obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u bazi RPOT/OPVN.

PLIVA Hrvatska d.o.o. je prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/2014, 31/2017, 45/2017), prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18, 118/18), Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/15), Pravilniku o sustavima za dojavu požara (NN 56/99), Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) te Zakonu o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja kemijskog oružja dužna poduzeti odgovarajuće mjere za ograničavanje posljedica velikih nesreća i svođenja njihovih učinaka na najmanju moguću mjeru.

Ovlaštenik DLS d.o.o iz Rijeke je za PLIVA Hrvatsku d.o.o. na lokaciji Savski Marof proveo procjenu mogućnosti nastanka velikih nesreća koje uključuju opasne tvari te za nesreće s mogućim najvećim posljedicama izradio scenarije (engl. worst case scenario). Analiza mogućih velikih nesreća sa scenarijima dostupna je u Izvješću o sigurnosti koje se nalazi na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Temeljem Izvješća o sigurnosti, Zagrebačka županija izradila je Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Savski Marof, operatera PLIVA Hrvatska d.o.o. dostupan na stranicama Zagrebačke županije.

Postrojenje se nalazi u blizini granice sa Republikom Slovenijom, no prema predviđenim i obrađenim scenarijima ne postoji opasnost od prekograničnih učinaka.

U slučaju nastanka velike nesreće opasnost se oglašava lokacijskim sirenama i odmah se obavještava nadležni županijski centar 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje). Županijski centar 112 obavještava ostale nadležne službe i institucije te po potrebi poziva vanjske stručne tvrtke ovlaštene za poslove sanacije. Istovremeno unutar postrojenja stručno osposobljeni djelatnici provode navedene postupke i mjere zaštite, sprečavanja širenja nesreće i gašenja požara kao i u slučaju manje industrijske nesreće. Kako bi se savladali svi učinci velike nesreće izvan mjesta događaja te posljedice i učinci ograničili na najmanju moguću mjeru, u slučaju velike nesreće postupa se prema uputama i zahtjevima interventnih postrojbi i hitnih službi.

Kako je kao najveći rizik na lokaciji prepoznato ispuštanje amonijaka i moguće formiranje toksičnog oblaka koji bi se širio u smjeru puhanja vjetra u polumjeru od 1800 m od mjesta ispuštanja, pri čemu se na toj udaljenosti ne očekuju ozbiljnije posljedice po ljudsko zdravlje (samo intenzivan i oštar miris), okolno stanovništvo se upućuje da u tom slučaju ostane u kućama, zatvori sve prozore i vrata i nakon dolaska interventnih postrojbi i hitnih službi postupa po njihovim uputama.

PLIVA Hrvatska d.o.o., područje postrojenja Savski Marof predmet je godišnjeg inspekcijskog nadzora, a posljednji nadzor nad postrojenjem obavljen je u studenom 2019. godine. Podrobnije informacije o inspekciji mogu se dobiti od Državnog inspektorata.

Za slučajeve najvećih mogućih rizika (engl. worst case scenario) u slučaju nastanka velikih nesreća koje uključuju opasne tvari na lokaciji Savski Marof, u tablici 1. prikazane su vrste rizika s obzirom na vrstu i količinu opasne tvari, ugroženi objekti s mogućim posljedicama te mjerama zaštite na području postrojenja.

Podijelite ovu stranicu:

Dio područja postrojenja 2. Aktivnost 3. Svojstvo i količina opasne tvari/opasnosti 4. Vrsta rizika 5. Ugroženi objekti 6. Posljedice 7. Mjere
POGON SM1 Sustav za hlađenje

Amonijak 800 kg

Toksičnost

Istjecanje u okoliš, stvaranje toksičnih oblaka Objekti unutar pogona, stambeni objekti Trovanje, onečišćenje voda

Tankvana
Detektori
Gašenje
Vodena
agla
Video nadzor

POGON SM2 Sustav za hlađenje

Amonijak 200 kg

Toksičnost

Istjecanje u okoliš, stvaranje toksičnih oblaka Objekti unutar pogona, stambeni objekti Trovanje, onečišćenje voda

Tankvana
Detektori
Gašenje
Video nadzor
Vodena
agla
Video nadzor

POGON VNS Sustav za hlađenje

Amonijak 840 kg

Toksičnost

Istjecanje u okoliš, stvaranje toksičnih oblaka Objekti unutar pogona, stambeni objekti Trovanje, onečišćenje voda

Tankvana
Detektori
Gašenje
Vodena magla
Video nadzor

Proizvodni pogon

Aceton 8 000 kg

Istjecanje acetona iz reaktora, eksplozija i požar Objekti unutar pogona Ozljede, opekline

Tankvana
Detektori
Gašenje
Inertizacija
Protueksplozi-vna oprema
Video nadzor

SKLADIŠNI PROSTOR ACETONA I METANOLA Skladištenje

Aceton 40 m3
Metanol 40 m3
Ukupno: metanol, aceton, etanol, izopropanol, toleun – 312 m3

Istjecanje u okoliš, požar Skladišni prostor drugih tankova Ozljede, opekline, onečišćenje tla, voda i zraka

Tankvane
Gašenje
Hlađenje susjednih spremnika
Video nadzor

ISTAKALIŠTE AUTOCISTERNI Autopretakanje

Aceton
Metanol
Etanol
Izopropil alkohol

Toluen

Istjecanje u okoliš, požar Nema ugroženih objekata Ozljede, opekline, onečišćenje tla, voda i zraka

Tankvane
Gašenje
Video nadzor

SPREMNICI UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA Skladištenje Ukapljeni naftni plin Istjecanje u okoliš, eksplozija i požar Objekti unutar postrojenja Ozljede, opekline

Vatrootporni zid
Gašenje
Video nadzor

SKLADIŠTE OTROVA

(Objekt 41 b)

Skladištenje Dimetil sulfat Istjecanje u okoliš, stvaranje toksičnih oblaka Unutar skladišta Trovanje, onečišćenje voda

Tankvane
Gašenje
Video nadzor

Metil kloroformat

Istjecanje u okoliš

Stvaranje toksičnih oblaka

Unutar skladišta, Objekti unutar pogona Trovanje, Onečišćenje voda

Tankvane
Gašenje
Video nadzor

Možda vas zanima

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja Zajedno prema zdravlju 2023.

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sa...

Plivaši sportaši: "Važno je da vidimo i osjetimo napredak, ali i da budemo zadovoljni i ispunjeni sami sobom"

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

PLIVA dobitnica nagrade za najuspješniju generičku kompaniju u komercijalnom poslovanju 2022. godine

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

Potpisan ugovor o suradnji Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta u Splitu i PLIVE

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

PLIVA je krenula s novim izdanjem natječaja Zajedno prema zdravlju

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još b...

"Compliance je vrlo dinamično područje rada koje nas tjera da neprestano učimo kako bismo bili još bolji u onome što radimo"

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati...

"Najviše me motivira kada se projekti na kojima radimo razviju u proizvode koji će nekome poboljšati kvalitetu života"

Azitromicin - priča o uspjehu

Azitromicin - priča o uspjehu